Skip to content

Statut

Statut Fundacji Okaż Serce dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

 

Postanowienia ogólne

& 1

1)Fundacja pod nazwą Okaż Serce dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w formie aktu notarialnego działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
2)Fundacja posiada osobowość prawną.
3)Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

& 2

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

& 3

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

& 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne  filie oraz przystępować do organizacji lokalnych i ogólnopolskich, europejskich i innych.
3.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

& 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

& 6

Celem działań Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz aktywizacja i rehabilitacja zawodowa, edukacyjna i społeczna osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą i ubóstwem, jak również:
1) Wyrównywanie szans tych dzieci i młodzieży a także osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
2) Ograniczanie stanu bezrobocia, bezdomności, biedy i ubóstwa oraz negatywnych skutków tych zjawisk.
3) Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.
4) Zapewnienie stanu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi osobowości, twórczych umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej Polaków, zwłaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną.
5) Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji.
6) Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i popieranie współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej o oświatowej, na rzecz rozwoju rynku i demokracji.
7) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
8) Działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
9) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz integracji.
10) Rozwój krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów /wolontariuszy/.
11) Promocja sportu i zdrowia, ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego.
12) Inicjowanie, wspieranie, promocji rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w szczególności wsparcie dla nowych form zatrudnienia, nowych technologii, szkolenia zatrudnionych.
13) Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności mającej na celu pobudzenie i ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

& 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie niedochodowych imprez publicznych propagujących cele i działalność Fundacji,
2) Nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla osób działających w ramach Fundacji oraz z nią współpracujących,
3) Nieodpłatne organizowanie zajęć oraz imprez dla dzieci i młodzieży,
4) Nieodpłatne organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży objętych działalnością Fundacji,
5) Przekazywanie środków rzeczowych dzieciom i młodzieży objętych działalnością Fundacji,
6) Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych i funduszy wsparcia dla wyrównania szans dzieci i młodzieży dotkniętych biedą, ubóstwem i niepełnosprawnością, jak i dla ich rodzin,
7) Wydawanie i propagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
8) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji,
9) Wykorzystanie technik multimedialnych zwłaszcza Internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskich jak również dla ogólnego dobra społecznego,
10) Aktywizowanie zawodowe oraz prowadzenie odpowiednich dla obszarów wiejskich i małych miast programów ograniczających bezrobocie,
11) Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji,
12) Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.
13) Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych;
14) Współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie szerzenia rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu dyskryminacji;
15) Organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego;
16) Szkolenie pracowników dla rozwijających się przedsiębiorstw, instytucji, organizacji samorządowych i partii politycznych oraz innych organizacji pozarządowych;
17) Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych.
18) Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji.
19) Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.
20) Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczych.
21) Promocję działalności dziecięcej i młodzieżowej.
22) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów, koncertów, akcji reklamowych, imprez masowych, akcji charytatywnych, kwest i zbiórek.
23) Współpraca i organizacja środków masowego przekazu.
24) Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych , organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej  i turnusów  rehabilitacyjnych oraz wyjazdów integracyjnych.
25) Aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystanie ich potencjału  w pełnieniu ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu z życia społecznego i zawodowego.
26) Współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji, zatrudnienia, kultury, zdrowia i ekologii.

&8

Zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego

1)Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
– organizowania imprez publicznych propagujących cele Fundacji,
– organizowania i prowadzenia szkoleń dla osób działających w ramach Fundacji oraz z nią współpracujących,
– organizowania zajęć oraz imprez w tym wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów /wolontariuszy/,
– organizowania i prowadzenia zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczych dziennych i całodobowych w tym domów dziennego pobytu i domów pomocy społecznej, obozów letnich i zimowych, oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych, wypoczynku i rekreacji,
– sprzedaży środków rzeczowych dzieciom i młodzieży objętych działalnością Fundacji
– sprzedaży materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
– sprzedaży materiałów służących ochronie przyrody i środowiska,
– organizowania i prowadzenia ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– organizowania wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w tym także  organizowanie konkursów, koncertów, akcji reklamowych, imprez masowych,

2) Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
– organizowania imprez publicznych propagujących cele Fundacji,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– organizowania i prowadzenia szkoleń dla osób działających w ramach Fundacji oraz z nią współpracujących,
– organizowania zajęć oraz imprez dla dzieci i młodzieży, – organizowania i prowadzenia zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczych dziennych i całodobowych w tym domów dziennego pobytu i domów pomocy społecznej, obozów letnich i zimowych, oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych, wypoczynku i rekreacji,
– pomoc finansową i rzeczową udzielaną dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym objętych działalnością Fundacji,
– przekazywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
– przekazywanie materiałów służących ochronie przyrody i środowiska,
– organizowanie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie konkursów, koncertów, akcji reklamowych, imprez masowych.

Majątek i dochody Fundacji

& 9

Majątek Fundacji stanowi jeden fundusz założycielski w kwocie 3.000,- zł ( trzy tysiące złotych), z czego 1.500,- zł. (jeden tysiąc pięćset złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

& 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji, subwencji, grantów oraz odpisów podatkowych,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, nawiązek sądowych

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat i obligacji

5. środki pochodzące z emisji papierów wartościowych,

6. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7. inne wpływy.

8.Fundacja może korzystać z rzeczy oddanych jej w użyczenie, dzierżawionych lub wynajmowanych.

&11

1.Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2.Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

3.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

&11a

Zabrania się:

1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej  „osobami bliskimi”,

2.przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu Fundacji.

4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

& 12

  1. Władzami Fundacji są:

a)Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

b)Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

& 13

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.Rada składa się z trzech do pięciu członków.

3.Członkow Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

4.w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, lub śmierci członka Rady.

6.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

& 14

1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

& 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Vice prezesa Fundacji.

2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6.Nadzór nad działalnością Fundacji.

& 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

& 17

1.Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.Rada Fundacji powołuje Prezesa i Vice prezesa Zarządu.

4.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

& 18

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,

b)uchwalanie regulaminów,

c)sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na umowę o pracę.

Fundacja może również zawierać z nimi umowy cywilnoprawne, a wynagrodzenie nie może być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

f)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

g)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h)sprawowanie zarządu nad prowadzeniem dodatkowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

i)występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sfera spraw należących do zadań Fundacji.

6.Zarząd co roku, do dnia 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok.

Sposób reprezentacji

& 19

1.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Fundacji, jak i składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych Fundacji z zastrzeżeniem pkt 2, zawierania umów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie w tym prezesa lub jednoosobowo  pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd Fundacji.

2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woliw imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Vice prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

& 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów realizacji dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

& 21

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

& 22

1.w sprawach połączenia  z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

& 23

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

& 24

1.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

& 25

Przeznaczenie środków majątkowych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji

Postanowienia końcowe

& 26

1.Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Strona w całości została sfinansowana ze środków NIW-CRSO

favicon

Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Łódź, 94-227 Ulica Rąbieńska 30a
Skip to content