Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.

Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom NiepełnosprawnymS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym .

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-08-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

Wyłączenia

 • – Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • – Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • – Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kanicka – Roszkowska.
 • E-mail: okazserce@vp.pl
 • Telefon: 503 912 871

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
 • Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 30 a
 • E-mail: okazserce@vp.pll
 • Telefon: 503 912 871

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek słabo dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada 4 schody, brak podjazdu i parkingu.

Ułatwienia

Kompatybilność
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (druk powiększony),
 • wysoki kontrast
 • odcienie szarości
 • negatyw
 • podkreślanie linków

Inne informacje i oświadczenia
Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Dane kontaktowe

Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Rąbieńska 30a
94-227 Łódź
telefon 503-912-871
e-mail: okazserce@vp.pl

Dane rejestrowe
REGON: 100582980
NIP: 727-27-33-200
Nr rejestru KRS: 0000315043
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr konta bankowego: Santander Bank Polska

29 1090 2705 0000 0001 4796 6815

Organy Fundacji

Zarząd Fundacji:
Prezes: Elżbieta Kanicka – Roszkowska
Wiceprezes; Kinga Jakubowska
Wiceprezes Józefa, Danuta Majdańska

Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady Fundacji: Ryszard Szymanowski
Członkowie :

Ewa Kostrzewa
Elżbieta Szewczyk
Katarzyna Wojtczak

Inspektor Ochrony Danych
Elżbieta Kanicka – Roszkowska
telefon 503 912 871
e-mail okazserce@vp.pl

Deklaracja dostępności czytaj deklarację dostępności

Strona w całości została sfinansowana ze środków NIW-CRSO

favicon

Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Łódź, 94-227 Ulica Rąbieńska 30a
Skip to content